Nieuwetijdscafe13

Nieuwe Aarde MENS: belichaming van goddelijk licht


Terwijl de evolutie van de mensheid blijft versnellen, blijft het oude naar boven komen en zichtbaar worden om te voelen en te observeren voor het uitbreiden en verschuiven van bewustzijn. Dit proces van overstappen uit de oude wereld en voorbij de denkwijzen en grenzen gaan die voorheen als "werkelijkheid" werden geaccepteerd, kost tijd (jaren/eonen). Ontwaken uit immense illusies en dromen naar een geheel nieuwe droomruimte, realiteit en ervaring daagt de basis en het weefsel uit waarop "realiteiten" werden gebouwd en diep van binnen als "echt" werden gehouden.

Ontwaken is nog maar het begin voor ons allemaal, diep diep in slaap zijn in de wakende staat zonder enig besef van "hoe", het opduiken van onder een deken, een mist, onze ogen afvegen om te zien, letterlijk een andere dimensionale versie van "realiteit" waarvan we niet zouden geloven dat deze bestond, omdat het volledig "tegen alles inging" wat we eerder hebben geleerd, begrepen en geloofden, en toch wisten, diep diep van binnen en vergeten.


Om letterlijk de goddelijkheid te belichamen die we allemaal zijn, moeten we dit vanuit onze kern kunnen voelen, de zuivere goddelijke essentie, de zuiverheid, de schoonheid die voortkomt uit de diepte van onze pure hele ziel, ons eigen licht dat ontsteekt, de god-bron vonk, om helder te blijven branden.De drievoudige vlam van goddelijke liefde, duikende wijsheid/intelligentie en goddelijke creatie is een geboorteproces dat plaatsvindt in ons lichaam, terwijl ons lichaam/WIJ RE-evolueren als licht. Door ons licht, onze lichtlichamen, zijn we in staat om deze goddelijke heilige vereniging (herinnering) van binnen te ervaren. We zijn in staat om de nieuwe aarde te ervaren, een levend verenigd veld van bewustzijn dat van binnenuit naar buiten komt en zich uitbreidt voor zover we het toelaten en verbonden zijn en in staat zijn om vast te houden/belichamen door onze goddelijkheid, onze zuiverheid en ons licht.


Onze fysieke lichamen ondergaan voortdurend een snelle transformatie door de inductie van lichtcodes die nieuwe werkelijkheden presenteren als we ons bewustzijn erop afstemmen. Ons Lichtlichaam, het licht in ons fysieke lichaam, blijft groeien door onze goddelijke verbinding. Door onze eigen heilige verbinding met onze eigen goddelijkheid ondergaan we een immense verandering van binnen, waardoor we iets totaal anders worden dan voorheen. We zijn niet langer gescheiden en niet langer gebonden aan een individuele identiteit; alle beperkingen, persona's en illusies vallen weg en we komen tevoorschijn als een bewustzijn van één. Als hoger zelfuitvoering volledige ego-overgave is, kan het licht ons hele lichaam overnemen en vullen met goddelijk licht en puur bewustzijn van de bron, waardoor we door ons hogere hart en hogere geestbewustzijn een hele nieuwe wereld kunnen zien en ervaren. Dit was voorheen niet mogelijk omdat onze harten gesloten waren en onze geest gefixeerd was op angsten. Een hele nieuwe wereld en energetische dimensies gaan open wanneer de portalen die voorheen verzegeld waren, worden geopend. Dit kan voor verwarring zorgen, maar er is een weten en een gevoel dat sterker wordt naarmate we dieper graven in deze afgrond. Dit ontgrendelt de sleutels en codes naar het nieuwe aarde-bewustzijn en presenteert de oude wereld zoals deze werkelijk was, een illusie. De overgang kan uitdagend zijn voor onze ego-aspecten, maar wordt eenvoudiger door ons goddelijke licht. Om de dualiteit en polarisatie te observeren, vergelijken we twee aspecten: ons hogere zelf en ons lagere zelf.


We moeten allemaal kiezen welk aspect we besluiten te zijn, welk aspect we toestaan om "de show te leiden", welk aspect we zijn in elke uitwisseling en dit bepaalt welke ervaring we creëren, toestaan of hebben. Hoe meer we onszelf als licht houden, hoe meer we de constructies van onze nieuwe realiteit op hun plaats houden, hoe meer we lichtbewustzijn uitstralen, en hoe meer ons uiterlijk het nieuwe aarde-bewustzijn terug reflecteert. De uitdaging voor iedereen in het begin is om open te staan om door ons hart te kijken, om helemaal open te zijn en te stoppen met het oude toe te laten. Iedereen moet kiezen: oude aarde of nieuwe aarde. 


Hoger Bewustzijn of Lager… Goddelijkheid of Ego…

Hetgeen waardoor we geleid worden, hetgeen waardoor we besluiten om te zijn en te leven als, bepaalt de uitkomst, de ervaring.De uitdaging is om ons eigen licht en het licht van anderen te omarmen, zonder dat het gebroken of geforceerd hoeft te worden. Om deze prachtige plek in ons allemaal te omarmen en dit ook te zien in alles waarmee we in contact komen, en om dit bewust naar voren te brengen, in plaats van de oude manieren te hanteren. De uitdaging is er alleen voor het ego-aspect, aangezien het geen uitdaging is wanneer je goddelijkheid belichaamt en vanuit deze plek/ruimte binnenin leeft. Het is het gemakkelijkste wat er is en het is gewoon een keuze, een beslissing, welke realiteit/ervaring we elk toestaan, want het is wat we allemaal accepteren en toestaan. Eerst moeten we alles accepteren zoals het is en dan herinneren we ons ons vermogen om het licht te zijn, het verschil te maken, de verandering te zijn en om te verschijnen als puur licht, een goddelijk lichtwezen.


Onze nieuwe wereldervaring is relatief ten opzichte van het licht dat we allemaal vasthouden en hoe we in de wereld verschijnen. Herinner jij jezelf als een Goddelijke Schepper, als Schepper Bewustzijn en dat je alle werkelijkheden van binnenuit creëert?

Herinner je je dat jij de Ene bent in het centrum van jouw werkelijkheid, het universum, jouw universum en dat je volledig verbonden bent met/als jouw hele universum/universele aspect? Realiseer je je dat je alle kracht opnieuw vasthoudt? Want alles wat je laat gebeuren, alles wat je accepteert als echt/realiteit, alles wat komt te zijn, is relatief aan dat wat je toestaat/onthoudt/vasthoudt/uitzendt en gelooft.

Het uiterlijke heeft alleen macht als je het die geeft. Dat "daarbuiten" reflecteert terug naar ieder van ons… dat wat we binnenin vasthouden. Dat daarbuiten is een "test", als je wilt, om te zien wat je zult kiezen/doen/toestaan.

Elke "ervaring" is er een om de kracht te observeren en te zien die wij allemaal hebben om de hele ervaring volledig te verschuiven/veranderen/over te hevelen naar een die het hoogst is afgestemd en de mensheid dient als een groter geheel.


We hebben allemaal de kracht en het vermogen om elke realiteit af te stemmen op pure liefde, door goddelijke harmonieën, zuiver bewustzijn en alles te verenigen als één. Op deze manier kunnen we beslissingen nemen die het grotere geheel dienen, de hele mensheid en Gaia dienen, in plaats van ons af te scheiden in een "individueel menselijk ego-aspect" en vanuit die plek te handelen.We hoeven alleen maar te kiezen welk aspect we willen zijn en dan handelen. We hebben allemaal het vermogen, en als iemand zegt dat ze "niet kunnen", proberen ze het niet en zijn hun hart en geest gesloten. Dit houdt het bewustzijn van de oude aarde/3D vast. Om dit te veranderen, moet er opzettelijke hart-geest opening plaatsvinden.

Door goddelijke afstemming kunnen we de hele planeet opnieuw uitlijnen. We moeten terugkeren naar onze goddelijkheid door onze eigen afscheiding en programmering te verlaten en het oude aarde bewustzijn achter ons te laten. Op deze manier vindt de belichaming van onze ziel plaats.


De goddelijke nieuwe aardemens is ieder van ons wanneer we de goddelijkheid belichamen die we allemaal zijn en op deze manier leven. We moeten de codes van de hemel in ons verankeren, ze ontsluiten en wijsheid en kennis van een hoger hart toepassen op hoe we elk aspect van ons leven leven.Het nieuwe aarde-bewustzijn is het goddelijke licht/de nieuwe aardemens (bevoegdheid). We moeten de codes erin verankeren en volledig integreren. Dit zijn lichtfrequenties die veel hogere frequenties hebben dan onze op koolstof gebaseerde lichamen en menselijke aspecten. Het kost ons allemaal tijd om dit deel te doen, omdat we volledige integratie van het bloedvat en vervolgens het hele lichaam-veld herschikkingsprocessen moeten voltooien. Dit zijn continuïteitsprocessen die elke dag plaatsvinden.


Elke zonnevlam, CME, kosmische ray influx en stargate opening vindt plaats in ons lichaam en geeft immense coderingen vrij die letterlijk "de realiteit herschrijven" zoals we allemaal ooit wisten dat het was. Dit is waar we allemaal moeten beslissen.

Deze multidimensionale aarde-ervaring biedt oneindige mogelijkheden/realiteiten voor iedereen. Kiezen is kiezen voor een nieuwe aarde-ervaring door ons eigen licht vanuit ons innerlijk te laten schijnen. Het is het toestaan van onze eigen hogere zelfaspecten om de onmetelijkheid van deze energetische en vibrationele bewustzijnsverschuiving te ondergaan. Kiezen is jezelf toewijden aan het verankeren van de codes, het leven van de codes en het verzenden van hoger dimensionale frequentiecodes van binnenuit. We moeten ons inzetten om dit volledig vanuit onszelf te leven en "niet terug te gaan" naar de oude manieren van vroeger.


Je liefde, je diepe heilige verbinding, je goddelijkheid en je herinnering zijn wat alles verschuift en verandert.

We maken voortdurend keuzes over welke dimensionale versie van de aarde we willen ervaren en accepteren als "realiteit".

We zenden voortdurend een vibrationele/energetische frequentie uit die bepaalt welke dimensionale versie van "realiteit" we ervaren.

We maken voortdurend keuzes door wie we op elk moment zijn en hoe we ons verbinden met anderen.

Klein blijven en het oude accepteren is een multidimensionale optie/ervaring.Er is weinig of geen bewustzijn dat deze werkelijkheden oplossen, instorten of opnieuw worden geconfigureerd omdat ze niet uitgelijnd zijn op een niveau van ziel en goddelijkheid.

Om volledig open te staan voor hogere zelfbegeleiding en deze honderd procent te beluisteren en te eren, moeten we bewust onze eigen werkelijkheden als Licht afstemmen. Dit verankert de nieuwe werkelijkheden van de Aarde omdat alles volledig belichaamd is.

Nieuw Aardebewustzijn, nieuwe werkelijkheden en nieuwe ervaringen dienen de mensheid en Gaia vanuit een diep gevoel van innerlijke verbinding en heilige herinnering aan allen als één.


De nieuwe Aarde wordt bereikt wanneer iedereen het oude aardebewustzijn overstijgt en Lichtbewustzijn toestaat om alles te herschrijven. Dit gebeurt door activering van de Codes voor Hoger Bewustzijn die in ieders DNA, cellulair lichaam en lichaamsmatrixsjabloon worden vastgehouden.

Dit is waar de menselijke sjabloon wordt geüpgraded en herschreven als ieders goddelijke sjabloon. Elk mens heeft een ingewikkeld energetisch matrixrooster in hun fysieke lichaam.Het overgangsproces op zielsniveau is een zeer fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch proces. Het versnelt voortdurend door processen en cycli met betrekking tot ieders persoonlijke Lichtlichamen-fasen.3D op koolstof gebaseerde lichamen werken op een 3D-niveau van bewustzijn. Dit houdt de 3D-realiteit in stand, zolang deze is afgestemd op ieders "aardse ervaring/experiment", die werd bepaald door ieders Ziel/LichtZelf voorafgaand aan incarnatie/het aannemen van fysieke vorm hier.4D ontgrendelt de "emotionele rijken", waar voorheen alles werd onderdrukt. In de 3D-realiteit overheerste het mentale alles en het lichaam huisvestte al deze compromissen en onenigheid. Totdat het niet langer kan en het "tijd" is voor elk om hun fysieke lichaamstransformatie/transitieproces te beginnen, wat jaren kan duren.


In welk aspect iedereen zich bevindt, wordt men geconfronteerd met keuzes wat betreft wat ze zullen accepteren en toelaten als werkelijke ervaring. Elke ontwaakte ziel en voorbereider moet omarmd worden en de ruimte krijgen om te ontstaan. Dit aspect toont de weg terug naar het licht, als men dat wil. Alles is een energie-uitwisseling en deze vormt het pad, verlicht de weg en opent portalen vanuit het diepst van binnen en herschept de "realiteit" in overeenstemming met het licht. iedereen heeft een ontwaakte ziel om te omarmen en om hier te zijn, aangezien voorbereiders de nieuwe leiders zijn naarmate de mensheid overgaat en waar leiderschap niet meer zoals de oude manieren is. Het is door eenheidsbewustzijn als goddelijke aspecten. Het innerlijke nulpunt maakt een sjabloon wisser aan, wat de blauwdruk/sjabloon voor iedereen herschrijft. Dit is het doorgangspunt van het oversteken van "de Regenboogbrug" van de oude aarde naar de nieuwe (door middel van ieders Regenboog Lichtlichaam Vortexen en Sjabloon) en waar elk moment Nulpunt Creatie is, waar iedereen gelijk is en waar alles voor iedereen is, het herstellen van balans en harmonie voor iedereen. Dit sjabloon wissen vindt plaats in het lichaam, met elke nieuwe "up-leveling" van bewustzijn die plaatsvindt.


Iedereen heeft een ontwaakte ziel binnenin die omarmd moet worden, omdat de Voorbereiders de NIEUWE LEIDERS zijn terwijl de mensheid evolueert. Het leiderschap is niet zoals de oude manieren; het is door het Eenheidsbewustzijn als goddelijke aspecten. Het innerlijke nulpunt maakt een sjabloonwisser en herschrijft de blauwdruk/sjabloon voor iedereen. Dit is het doorgangspunt om over te steken van de oude aarde naar de nieuwe, door middel van ieders Regenboog Lichtlichaam Vortexen en Sjabloon. Elk moment is Nulpunt Creatie, waar iedereen gelijk is, en waar alles voor iedereen is, en het herstelt balans en harmonie voor iedereen.Dit sjabloonwissen vindt plaats in het lichaam, met elke nieuwe "up-leveling" van bewustzijn die plaatsvindt. De overgang van een lineair bestaan naar een kwantum Eenheid is de overgang met het lichaam naar de "NIEUWE aarde". De NIEUWE Aarde bestaat door de Quantum Rijken en Quantum Staten van Bewustzijn die worden vastgehouden. Dit herschrijft alles en hoe alles werkt.


Het hele lichaam moet dit bereiken, daarom lijkt alles zo lang te duren. Als iedereen het fysieke lichaam volledig overgeeft aan het Lichtlichaam om het samensmeltingsproces te laten plaatsvinden, zal het lichaam immense herconfiguratieprocessen ondergaan die al onze steun nodig hebben. De NIEUWE Aarde wordt op zijn plaats gehouden door ENERGETICA, dus het zal elk grammetje van ieders BEWUSTZIJN vergen om dit te doen.

Om het vereiste bewustzijn te behouden, moet er een enorme innerlijke verschuiving plaatsvinden. Prioriteiten moeten volledig verschuiven en onze waardesystemen moeten volledig veranderen. We beginnen te worden wat we ooit zochten. Het fysieke lichaam is de vorm die we hebben gekozen om aan te nemen, het aardse voertuig dat constant en voortdurend gezuiverd en gereinigd moet worden, terwijl de vrije frequenties van hoger licht constant bombarderen om geïntegreerd te worden voor de volgende nieuwe droomwerkelijkheid die naar voren komt. Het onzichtbare begint zichtbaar te worden.


De maatschappij en mensheid hebben een 3D-wereld geschapen, maar de maatschappij en mensheid zijn ook degenen die de realiteit herschrijven in overeenstemming met het goddelijke. Dit is ieders nieuwe aarde-ervaring, degene die de oude aarde vervangt, omdat het niveau van bewustzijn gericht was op het fysieke, bezit en controle vanuit een plaats van scheiding en gebrek. Dit is een vergeten staat die oplost als de sluiers van geheugenverlies binnenin oplossen en het licht erdoor mag komen.De oude aarde is waar alle gevechten plaatsvinden voor "controle" en waar enorme manipulatietactieken worden gebruikt om een grote matrix te behouden. De 5e+ dimensie van bewustzijn is waar iedereen doorheen ontwaakt en zijn eigen kracht terugneemt en begint te stoppen met spelen in die realiteiten, waardoor die realiteiten kunnen doorgaan met spelen. Dit is waar een grote populatie van de mensheid zich nu bevindt - aan de rand.Ieder individu heeft zijn eigen matrix die in het lichaam wordt gehuisvest en vastgehouden (in de spieren, klieren, organen, huid, ogen, vlees, bloed, hart, hersenen en alles). Als het kristallijnen lichtlichaam wordt geactiveerd, wordt de 5e+ dimensie van binnen geactiveerd/geopend door hartportalen die ontgrendelen als ieder individu dit opent en omhelst. Terwijl het lichaam letterlijk kristallijn wordt (kristallen kunnen onder de huid worden gezien en kristallisatie kan pijnlijk zijn totdat deze kristallen afbreken en zich door het lichaam/bloedstroom verspreiden) en het lichaam zich aanpast om op deze frequenties te functioneren.


Het lichaam heeft een besturingssysteem dat we vergelijken met een computersysteem, vanwege de manier waarop alles correleert en werkt.

Dit ondergaat een enorm herconfiguratieproces wanneer elk Light Upgrade-proces voltooid is.Het lichaam is de basis waar ieders Merkaba doorheen is gebouwd. Het LICHTLICHAAM activeert en bouwt alles op vanuit het fysieke lichaam en begint alles te herschrijven en te herwerken, in overeenstemming met Licht... Puur Licht is Goddelijke Intelligentie en een Levende Bibliotheek die we allemaal bezitten en kunnen ontsluiten.

Goddelijk Licht is onze Pure Essentie, onze schoonheid.....en ons Lichtlichaam is het Licht van onze Ziel en ons Pure Bron Bewustzijn.

Slaapstaat / Waaktoestanden:Door samen te smelten vormen de wakende droom en de dromen in de slaaptoestand een portaal naar de NIEUWE AARDE DROOMWERKELIJKHEID, waar we allemaal weer doorheen verbonden zijn.De waaktoestand en de dromen in de slaaptoestand veranderen en worden één en hetzelfde, maar toch verschillend omdat ze verschillende dingen vertegenwoordigen.Slaap is niet-lineair, net als de waaktoestand.

Open ogen en gesloten ogen bieden verschillende werkelijkheden wanneer we leren hoe we toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van elk.Om letterlijk "de hemel naar de aarde" te brengen, moeten we letterlijk de frequenties en code van de HEMEL ontgrendelen en deze volledig van binnenuit voelen met ons hele wezen en lichaam. We kunnen dan datgene herscheppen en creëren wat de hemel voor ieder van ons vertegenwoordigt, om dit werkelijk te kunnen LEVEN als onze ervaring hier.


Dit vereist toewijding en de weigering om de oude aarde meer als realiteit te accepteren.Dit wordt gedaan vanuit ons Hoogste Staat van Bewustzijn, aangezien ons ego de oude aarde vertegenwoordigt. We doen dit eerst in ons eigen persoonlijke realiteit en dan verenigen we ons met anderen om dit als een hele planetaire ervaring te bereiken.Het kost ons ALLEMAAL om dit te DOEN, en daarom moet iedereen naar voren treden om deze immense dienstverlenende rollen te vervullen en de MENSHEID te ondersteunen bij de overgang, aangezien ieders hart echt open en klaar is om dit volledig te bereiken en te leven.


Een splitsing/scheiding zal plaatsvinden waar het ego-geest aspect betrokken is. Dit is het punt waarop lagere zelven/ego-aspecten realiteiten "acteren" totdat alle energie "klaar/weg" is en er een innerlijke verschuiving kan plaatsvinden. Dit betekent dat een hartportaal zich opent, zodat licht er eindelijk doorheen kan komen en er een transformatie kan beginnen. Het proces is afgestemd op ieders Licht/Ziel.

Een groot deel van de planeet bevindt zich momenteel precies in het midden van dit deel. We staan open om het ego-aspect te herkennen en de door het ego gecreëerde werkelijkheden die eerder bestonden, los te laten. Dit is enorm, want hoe meer mensen beginnen te zien, hoe meer bewuste keuzes/beslissingen als goddelijke lichtwezens uiteindelijk kunnen plaatsvinden.


Dit is een immens proces, dus wees geduldig, vriendelijk en respectvol terwijl je jouw nieuwe werkelijkheid op zijn plaats houdt. Wanneer je jouw eigen hoogste Lichtwezen (en pure krachtige liefde die je bent) vasthoudt, houd je jouw nieuwe kristallijnen matrix op zijn plaats. Dat wat als werkelijkheid wordt waargenomen, kan opnieuw worden geconfigureerd met nieuwe energetische constructies die zijn afgestemd op het nieuwe aarde-bewustzijn.Wees het licht, wees het voorbeeld, wees de liefde, wees de leider die je bent, als een goddelijk lichtwezen met een vorm hier op aarde. Laat iedereen jouw licht, jouw schoonheid, jouw zuiverheid ervaren, want dit zal naar hen reflecteren, zodat zij dit ook kunnen voelen, zien en realiseren.


Als voorbereiders houden we elkaars hand vast.


Jitze,